Forretningsbetingelser

Vi glæder os til at køre for Dem, og beder dem
venligst læse nedenstående:
Kørsel udføres i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

1. Hvor intet andet er aftalt, gælder nedenstående vilkår.
Aftaler, der ikke er påført denne kontrakt, kan ikke
påberåbes af nogen af parterne.

2. Cubus Aps. er forpligtet til at anvende den i
aftalen specificerede bus. Ved force majeure, såsom
motorstop eller andet der gør at bussen ikke kan køre
i lovlig stand indsættes der er en anden bus.

3. Cubus Aps er forpligtet til at komme med bussen i
rengjort og i sikkerheds- og driftsmæssig forsvarlig stand.

4. Cubus Aps forpligter sig til at sørge for alle
lovpligtige forsikringer.

5. Personalet hos Cubus Aps yder passagererne den
bedst mulige service og skal herunder være
behjælpelig ved passagerernes på- og afstigning.

6. Ved ture med overnatning skal Rejsearrangøren yde personalet hos Cubus Aps i samme omfang og af samme kvalitet som rejsearrangementets øvrige deltagere. På flerdagsture skal der ydes helpension.

7. Cubus Aps kan afvise berusede og afsætte passagerer, der er til væsentlig gene for chaufføren eller de øvrige passagerer. De pågældende event de er købt i forbindelse med pakkeløsninger, kan de der afholder arrangementet de pågældende steder, aflyse og annullere aftalen hvis det skønnes at arrangementet ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, og der kan ikke kræves erstatning overfor Cubus Aps

8. Chaufføren er berettiget til at tilrettelægge rejsen således, at turen kan foretages i overensstemmelse med af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder fornøden bemanding i henhold til regler om køre- og hviletider.

9. Rejsearrangøren afholder alle udgifter til transport af bussen på skib eller færge, broafgifter, bompenge, parkeringsafgifter, tunnelafgifter samt vej-, moms- og trafikskatter o.l., såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

10. Kommissioner, eksempelvis betaling for stop ved grænsebutikker, samt event steder i de omtalte ture på hjemmesiden o.l., tilfalder Cubus Aps, med mindre andet er aftalt.

11. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i vore busser. Eventuelt salg i bussen af drikkevarer m.v. må kun finde sted efter aftale med Cubus Aps.

12. MAD, det er tilladt at nyde medbragt med i bussen. Med mindre andet er aftalt.

Aflysning:
13. Transportkøber er berettiget til at foretage aflysning af et kørselsarrangement.
Indtil 30 dage før et kørsels arrangement betales 10% af kørselsprisen.
Indtil 14 dage før et kørsels arrangement betales 20% af kørselsprisen.
Indtil 7 dage før kørsels arrangement betales 50% af kørsels prisen.
Indtil 48 timer før et kørslens arrangement betales hele kørslens pris.
Prisen er beregnet ud fra de oplysninger vi har modtaget fra rejsearrangøren/bestilleren af arrangementet. Såfremt dette ikke måtte passe er Cubus Aps berettiget til at opkræve betaling for ekstra km og eller tid.

14. Bussen skal være på det aftalte startsted på det aftalte afgangstidspunkt med en margin på 15 min. Forsinkelse herudover skal straks meddeles
rejsearrangøren. Ved manglende fremmøde eller hvis forsinkelsen er over 3 timer, vil Cubus aps forsøge at få stillet en anden bus til rådighed. Parterne har dog intet krav
mod hinanden, dersom et manglende fremmøde eller en forsinkelse skyldes force majeure (Trafikuheld, katastrofe, strejke, blokade, optøjer, uvejr eller lign.)
Gæsterne skal være klar til det ordrebekræftelsen
angivne tidspunkt og på den angivne adresse. Såfremt der opstår forsinkelse der kan ramme øvrige kunder kan Cubus Aps indsætte andet materiel undervejs eller korte den planlagte tur af, samt opkræve betaling for forsinkelsen.

15. Ved driftsstop, der medfører en væsentlig forsinkelse vil Cubus aps forsøge at fremskaffe en anden bus, så vidt det er muligt- men er ikke forpligtet hertil. Færgerforbindelser og flyafgange er Cubus Aps ikke ansvarlig for. Dog vil vi forsøge at gøre vores bedste til at løse situationen. 

16. Ved forsinkelse eller ufremkommelighed som følge af force majeure, eller andre forhold, der ikke kan bebrejdes vognmanden, er eventuelle
forplejningsudgifter vognmandens uvedkommende

17. Udlejning: Filmudstyr mm, Udstyr skal behandles med omtanke. Ved beskadigelse eller grov misligeholdelse er lejere erstatningsansvarlig, enten ved selv at indkøbe samme genstand v Dancovershop, eller betaling direkte til Cubus Aps. 

18. Tvister angående nærværende kontrakt afgøres ved de almindelige domstole, idet den retskreds, hvor Cubus Aps hovedforretning er beliggende, vedtages som værneting, både stedligt og sagligt, uden hensyn til tvistens størrelse.

Måtte de have spørgsmål til ovenstående
er de altid velkommen til at kontakte os.
På cubus@cubus.dk